Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Regulamin

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Materiały – oznaczają wszelkie materiały i treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług NFJ lub/i osób trzecich opublikowane w ramach Serwisu.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument będący regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę, w tym szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu.
 4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis– oznacza serwis prowadzony przez NFJ pod adresem: www.enterthecode.pl.
 6. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.
 7. Usługa/Usługi – oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez NFJ w ramach Serwisu, tj.: dostęp do serwisów informacyjnych i subskrypcji newsletterów, a także świadczenia innych usług. Usługi informacyjne oznaczają zaś udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.
 8. Usługodawca/NFJ – oznacza No Fluff Jobs sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-303), przy ul. Kieleckiej 5/40, posiadającą NIP: 5862324045, REGON: 368568540, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000700435, kapitał zakładowy w wysokości: 89 300,00, adres e-mail: info@nofluffjobs.com.
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

§2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług oferowanych przez NFJ, do zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw,
  c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę Usługodawcy, oraz innych osób trzecich,
  d. korzystania z wszelkich informacji, w tym z Materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, jedynie w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Usług Serwisu (wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi) w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez NFJ w Regulaminie, Polityce prywatności lub modyfikacji wprowadzonych w ramach Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika Usług w trybie natychmiastowym, co wiąże się z wygaśnięciem Umowy, jeżeli Użytkownik:
  a. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich lub NFJ,
  b. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
  c. działa na szkodę NFJ lub osób trzecich,
  d. podał nieprawdziwe dane,
  e. naruszył prawa autorskie Usługodawcy albo innych osób trzecich,
  f. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 6. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Usługodawcy, a także w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

§3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:
  a. urządzenie umożliwiające połączenie z siecią Internet i wyświetlanie danych (o parametrach dostosowanych do współcześnie używanych technologii),
  b. połączenie z siecią Internet (o przepustowości łącza nie mniejszej niż 20 Mbit/s), a w przypadku usługi newsletter posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  c. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarki obsługujące Serwis to: Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge, Opera, w najnowszej dostępnej wersji,
  d. w przypadku skorzystania z niektórych funkcji Serwisu, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
 2. W celu korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Użytkownik powinien spełniać wskazane w niniejszym punkcie wymagania techniczne. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika wskazanych w ust. 1 wymogów.
 3. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną NFJ informuje Użytkownika, że korzystanie z usług Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Użytkownik nie powinien używać komputera oraz jakiegokolwiek innego urządzenia pozwalającego na korzystanie z usług Serwisu niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu danych niedozwolonych (bezprawnych), rozumianych jako treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 7. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, w celu zapewnienia poprawności jego działania, w związku z czym zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności do Serwisu. Przerwy w dostępie do Serwisu mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w jego działaniu. Usługodawca będzie podejmować wszelkie starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
 8. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, zgodnie z brzmieniem ust. 7, oraz oświadcza, że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

§4. Realizacja Usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi drogą elektroniczną.
 2. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy także na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o promocjach, Materiałach oraz innych produktach lub usługach oferowanych przez NFJ.
 3. Korzystanie z Usług Serwisu jest nieodpłatne.

§5. Zawarcie Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin.
 2. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy korzystania z Serwisu jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu, oraz jego akceptacja.
 3. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu.

§6. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 5. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez Usługodawcę innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich podających się za Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, które mogą mu uniemożliwiać skorzystanie z Serwisu oraz Usług.
 5. NFJ dokłada starań, aby publikowane przez NFJ na stronie Serwisu Materiały były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. NFJ nie gwarantuje jednak, że każdy Materiał spełnia te warunki i że może być wykorzystany w dowolnym celu przez Użytkownika Serwisu, w związku z czym NFJ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Materiałów opublikowanych na stronie Serwisu przez Użytkownika.
 6. NFJ nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu przez inne osoby niż NFJ. Udostępnienie przez NFJ możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści, o których mowa powyżej, ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 7. Podanie błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją Usług, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
  a. decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  b. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  c. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  d. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 9. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub inne osoby.
 11. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, albo przed jej zawarciem, ale w trakcie Umowy wywołuje wpływ na jej realizację, jak wojna, zamach terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, epidemie lub strajki.
 12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy do rzeczywiście poniesionych strat.
 13. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Administrator niniejszym udostępnia dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej info@nofluffjobs.com adres do korespondencji: No Fluff Jobs sp. z o.o., Gdynia (81-303), ul. Kielecka 5/40
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, tj. w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia Użytkownika Serwisu w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu.

§9. Prawa autorskie, ochrona bazy danych oraz treści marketingowe

 1. Serwis i jego zawartość, a w szczególności Materiały, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub osób trzecich. W skład Materiałów wchodzą także wszelkie materiały, które NFJ dostarcza Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Prawa autorskie do treści, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik może wyświetlać Materiały oraz w inny sposób korzystać z Serwisu wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez NFJ lub osoby trzecie.
 4. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie praw autorskich Usługodawcy lub podmiotów trzecich stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 7. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w Serwisie.
 8. Zakazane jest publiczne udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie Serwisu, w tym w treści Materiałów, treści reklamowych dotyczących towarów i usług Usługodawcy lub podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 10. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. NFJ niniejszym informuje, że nie odpowiada za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez Serwis. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie Serwisu nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez NFJ za treść docelowej strony www.

§10. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę Usług, w formie reklamacji.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, poprzez przesłanie reklamacji na adres korespondencyjny Usługodawcy albo elektronicznie na adres: redakcja@enterthecode.pl
 3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się, aby Użytkownik wskazał w niej takie informacje jak w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, oraz swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, może zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie, wskazując zakres uzupełnienia.
 5. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

§11. Newsletter

 1. Użytkownikowi, który wyraził na to uprzednią zgodę, NFJ przesyła drogą elektroniczną informacje handlowe. Informacja handlowa dotyczy w szczególności usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym oferty usług i produktów, Materiałów edukacyjnych oraz zmian w Serwisie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej na adres: redakcja@enterthecode.pl.

§12. Zmiany Regulaminu

 1. NFJ zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu m.in. w przypadku:
  a. zmiany zakresu Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek ze świadczonych Usług, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  b. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
  c. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, postanowień, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
  d. konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na jego treść.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy prawa.
 4. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: redakcja@enterthecode.pl. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 5. W przypadku nieakceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Serwisu.
 6. Zmiany Regulaminu nie wywołują skutków w zakresie praw nabytych przez Użytkownika przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 7. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom pod adresem: https://enterthecode.pl/regulamin/
 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem, a także informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: redakcja@enterthecode.pl.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez NFJ a Użytkownikami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 7. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 8. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.